Systemisk tilnærming

I vår verden får organisasjoner kjenne på kompleksitet i hverdagen, med alt hva det innebærer av utfordringer og muligheter. Vi oppdager at styring gjennom hierarkiske organisasjonskart, detaljerte strategier og lineære planer ikke gir samme kontroll og resultater som tidligere. For å bruke vårt potensiale og utnytte mulighetsrommene trenger vi en annen styringslogikk, et annet språk, en annen tilnærming.

 

Systemisk ledelse og praksis er basert på systemiske ideer, inspirert fra det relasjonelle samspillet i naturen. Det handler om å vektlegge den samskapende prosessen som foregår mellom mennesker og som påvirker dialog, holdning, og handling. Istedenfor å finne et riktig svar på et problem, skapes en felles forståelse for, og tilnærming til, mulige løsninger tilpasset opplevd og gjengitt virkelighet. Gjennom systemisk praksis kan vi navigere vår komplekse hverdag.

 

Det handler om å forstå vår gjensidig avhengighet i et større perspektiv, istedenfor å verne om og vektlegge våre uavhengigheter. Helheten er viktigere enn delene. Prosess fremfor langtids planer. Forbindelse istedenfor separasjon, kontekst istedenfor det normative, selvorganiserende istedenfor det hierarkiske.

 

I en systemisk tilnærming aksepteres endring som en naturlig og kontinuerlig prosess, og vi søker ikke å komme tilbake til ting som de en gang var. I prosessen med å utforske våre iboende sannheter og utfordre logikker vi baserer våre liv på, bruker vi det systemiske hjulet.

endringspindeloptimalisert